Fakta o ČATT

 • 1

  Kategorie členství ČATT

 • 2

  Vzdělávání

 • 3

  Etický kodex

 • 4

  Výkonný výbor

Cíle činnosti ČATT a její poslání

Výchozí cíle České asociace trenérů tenisu byly učeny zobecněním přirozených potřeb a zájmů tenisových trenérů v České (tehdy ještě Československé) republice. Od založení ČATT v roce 1992 jsou základní a nejdůležitější potřeby a zájmy vyjádřeny ve stanovách a jejich systematické zařazení do úvodu základního dokumentu je odrazem významu, který jim asociace přikládá.

Definice cílů zaručuje jejich stálou aktuálnost. Ta, společně s každodenním důsledným naplňováním stanovených cílů, umožnila vymezit poslání ČATT vyjádřené v sousloví složeném z názvu asociace a dovětku:

ČESKÁ ASOCIACE TRENÉRŮ TENISU - určujeme standard

 • 1

  Kategorie členství ČATT

  V ČATT existují čtyři kategorie členství - přidružené, certifikované, korporační a čestné. Přidružené členství Přechodná trenérská kategorie, která předchází certifikovanému členství, a to až do úspěšného složení Certifikační zkoušky. V době, kdy se trenér připravuje na složení Certifikační zkoušky, mu ČATT poskytuje potřebné materiály, členské výhody a předplatné časopisů. Po složení zkoušky se stane Certifikovaným členem a je oprávněn využívat všech výhod. Certifikované členství Trenérská kategorie, pro kterou je požadováno úspěšné složení Certifikační zkoušky a udělení Certifikačních stupňů Trenér 1,2, nebo 3 anebo Instruktor. Noví certifikovaní členové jsou hodnoceni stupněm Instruktor, vyšším stupněm pouze tehdy, pokud prokáží, že se věnují výuce tenisu více jak tři roky nebo absolvovali bakalářský nebo magisterský program se specializací tenis na české nebo zahraniční vysoké škole. Podmínkou pro Certifikované členství je dosažení věku 18 let s tím, že část příjmu pochází nebo bude pocházet z výuky tenisy. K získání certifikovaného členství musí žadatel splnit všechny požadavky uvedené v žádosti, složit zkoušku a zavázat se, že bude dodržovat Etický Kodex ČATT. Mezinárodní certifikovaní členové Zájemci, kteří nejsou občany České republiky, ale splňují ostatní požadavky potřebné k udělení Certifikovaného členství, mohou vstoupit do ČATT jako mezinárodní členové. Ti mohou využívat všech práv vyplývajících z Certifikovaného členství, nemohou však vykonávat aktivní a pasivní volební právo při volbách do orgánů ČATT a hlasovací právo na valné hromadě ČATT. Stejné podmínky platí i pro zájemce, kteří mají povolení k trvalému pobytu na území České republiky Těmto zájemcům budou poskytnuty všechny členské výhody náležící mezinárodním členům poté, co ČATT obdrží kopii povolení k trvalému pobytu. Korporační členství Netrenérská kategorie. Certifikační zkouška není vyžadována. Pro všechny právnické osoby a fyzické osoby které jsou v pracovním poměru k právnické nebo fyzické osobě, jejímž předmětem podnikání, nebo právnické osobě, jejímž cílem činnosti, je činnost úzce související s tenisem. Korporační členové jsou oprávněni k většině práv a povinností vyplývajících z řádného členství, nemohou však vykonávat aktivní a pasivní volební právo při volbách do orgánů ČATT a hlasovací právo na valné hromadě ČATT. Korporační členové nejsou oprávněni používat název nebo logo ČATT ke své propagaci. Zájemce musí vyplnit přihlášku do ČATT pouze ve vyhrazených částech. Zájemce zároveň prohlašuje, že dodržuje zásady obsažené v Etickém Kodexu ČATT. Čestné členství Čestným členstvím jsou vyznamenávány osoby, které význačně přispěli k rozvoji tenisu nebo ČATT; členství je udělováno Výkonným Výborem ČATT. Certifikační zkouška není vyžadována. Čestní členové, kteří před udělením čestného členství složili certifikační zkoušku, jsou oprávněni k výkonu všech práv a povinností, nemusí však platit členské příspěvky. Ostatní nemohou vykonávat aktivní a pasivní volební právo při volbách do orgánů ČATT a hlasovací právo na valné hromadě ČATT.
 • 2

  Vzdělávání

  ČATT vytvořila nové standardy v oblasti vzdělávání a jako první a největší česká profesní organizace trenérů tenisu nabízí svým členům a zájemcům o členství následující výhody: -standardní skladba předmětů totožná se systémy mezinárodních profesních organizací trenérů tenisu, -návaznost předmětů mezi jednotlivými certifikačními stupni, -ucelenost vzdělání, -způsob přípravy na zkoušky a jejich časový plán si adept volí sám, -možnost využití široké nabídky přípravných a intenzivních kurzů. Aktivity nepořádané ČATT Mnoho aktivit souvisejících s tenisem, které nejsou pořádány ČATT, splňují požadavky soustavného vzdělávání. Certifikovaní členové mohou získat za svou účast na takových akcích kredity započítávané do soustavného vzdělávacího programu, pokud zašlou ČATT kopii dokladu osvědčujících účast na takové akci. To se týká i univerzitních kurzů, které se kryjí se skladbou předmětů ČATT. Aby člen mohl získat kredity musí zaslat ČATT kopii dokladu o absolvování kurzu, jeho obsahu a délce trvání. Speciální kurzy Speciální kurzy ČATT jsou intenzivní kurzy, které jsou zaměřeny na specifické oblasti profese trenéra tenisu. Témata zahrnují vybrané předměty. Kurzy jsou obvykle pořádány na výroční konferenci ČATT nebo najednou při školení ČATT. Pro získání nejvyššího stupně Mistr Trenér je mimo jiných podmínek třeba absolvovat stanovený počet speciálních kurzů. K uspořádání speciálního kurzu je třeba schválení programu a přednášejícího výkonným výborem ČATT. Pokud máte zájem o pořádání takového kurzu, kontaktujte prosím ČATT. Přípravný certifikační kurs (PCK) Certifikační zkouška je pro žadatele o certifikované členství a pro členy, kteří si chtějí zvýšit stupeň licence. Zkouška a Přípravný certifikační kurs (PCK) je obvykle rozložena do dvou dnů. Přípravný certifikační kurs je ideálním způsobem, jak se připravit na Certifikační zkoušku. Zkouška ověřuje dovednosti při předvedení výuky a tenisové znalosti, herní dovednosti, základy obchodu, plánování, profesionálního chování a dalších příbuzných oblastí při písemném testu. PCK je zaměřen pouze na oblasti zkoušky s důrazem na herní a trenérské dovednosti zejména na - analýzu držení - způsoby navázání komunikace a pozitivního vztahu mezi trenérem a hráčem. - organizaci individuální a skupinové lekce - vhodné techniky výuky a skladbu tréninkové jednotky - přehled písemné zkoušky Na zkoušku je třeba se přihlásit nejméně 21 dní před jejím konáním včetně zaslání přihlášky a zaplacení poplatku. Přihlášku lze zrušit nejdéle 14 před konáním zkoušky jinak bude vyžadován storno poplatek. Další přihláška nebude přijata, dokud nebude storno poplatek zaplacen .
 • 3

  Etický kodex

  Označení "Trenér ČATT" musí zůstat synonymem cti, služeb a čestného jednání. Trenér musí v co nejvyšší míře splňovat podmínky bezúhonnosti, věrnosti tenisovému sportu a velkého smyslu pro odpovědnost ve vztahu ke studentům, zaměstnavateli anebo zaměstnancům, k výrobcům a zákazníkům a také k ostatním trenérům. Ve shodě s těmito cíly a ideály ČATT vyžaduje od svých členů přísné dodržování následujících etických pravidel: 1) Člen ČATT a) podporuje kladné aspekty sportu a tenisu a dodržuje nejvyšší standardy chování a jednání a příznivý obraz tenisu a trenérů tenisu, b) vystupuje způsobem, který není v rozporu se zásadami přijatými ČATT a nepoškozuje dobrou pověst ČATT nebo některého z jejích členů, c) řádně plní své závazky, d) nevyužívá jakýkoliv vztah vyplývající z činnosti trenéra na úkor nejlepšího zájmu svých studentů k osobním, obchodním, nebo politickým zájmům, e) nevstupuje do pracovněprávního nebo obdobného vztahu ani nepřijímá žádnou výkonnou funkci jiným než čestným a etickým způsobem, f) jedná čestně tak aby jeho kvalifikace nemohla být zkreslena, g) je otevřený k názorům ostatních a soustavně se dále vzdělává, h) zná a řídí se pravidly tenisu, řády a předpisy, a vede studenty k tomu i své studenty, i) přijímá a respektuje roli funkcionářů zajišťujících, aby soutěž proběhla v duchu fair-play a podle platných pravidel. 2) Člen ČATT a) jedná se všemi studenty vždy čestně, slušně a s respektem bez ohledu na jejich původ, pohlaví, barvu pleti, věk, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické názory, sociálně-ekonomické postavení, sportovní činnost, sportovní potenciál a obdobné podmínky. b) podporuje své studenty s řádnou péčí, s ohledem na jejich potřeby. Konzultuje se studenty rozhodnutí které se jich týkají, c) povzbuzuje a podporuje nezávislost a odpovědnost za vlastní chování, jednání, rozhodnutí a výkony nezletilých studentů, d) respektuje soukromí studentů, zejména po vzájemné poradě s nimi určuje která informace je důvěrná. e) vytváří mezi studenty přátelskou atmosféru vzájemného respektu bez ohledu na jejich herní úroveň. f) je si vědom rozsahu osobních vztahů mezi trenérem a studentem, které při jejich spolupráci vznikají a předchází situacím, které by si nezúčastněná osoba mohla vyložit jiným způsobem; vyhýbá se zejména takovým situacím, které by mohly být hodnoceny jako sexuální obtěžování. g) aktivně odrazuje studenty od užívání stimulujících prostředků, alkoholu a tabáku anebo nelegálních látek. 3) Člen ČATT a) respektuje skutečnost, že jeho cíl nemusí být vždy shodný s cíli studenta. Snaha uspět musí být s ohledem na růst a vývoj studenta podložena reálnými cíli. Pro každého studenta stanovuje cíle které jsou dosažitelné a motivující, b) rozpoznává individuální rozdíly mezi studenty a vždy má na mysli jejich nejlepší dlouhodobé zájmy, c) odpovídá za stanovení vhodných tréninkových nároků a zátěže vzhledem k věku, herním zkušenostem, schopnostem a tělesné a psychické připravenosti studentů, d) vždy užívá vhodný způsob výuky, který bude studentům dlouhodobě přinášet prospěch, a vyhýbá se takovému, který by mohl být škodlivý, e) plně spolupracuje s dalšími odborníky (například sportovními lékaři, fyzioterapeuty apod.), f) uznává právo studenta poradit se s jiným trenérem, 4) Člen ČATT a) hraje pravidelně nebo dává hodiny v jiném tenisovém klubu nebo obdobném sportovním zařízení po předchozím informování zde působících stálých trenérů, b) respektuje ostatní trenéry a vždy jedná zdvořile a v dobré víře, c) v případě zájmu o trénink studenta se ujistí, že předchozí vztah studenta a jiného trenéra byl ukončen studentem nebo jeho zástupcem,
 • 4

  Výkonný výbor

  Předseda - Zdeněk Janoušek, Vice-president - Ředitel pro vzdělávání a certifikaci - Dr.Martin Baroch. Vice-president - Právní poradce - Mgr. Karel Jandus, Členové výboru - Karel Jandus, Michal Čech