Deprecated: Funkce sanitize_url není podporována už od verze 2.8.0! Použijte prosím raději funkci esc_url_raw(). in /data/web/virtuals/90096/virtual/www/domains/catt.cz/wp-includes/functions.php on line 4861

Deprecated: Funkce sanitize_url není podporována už od verze 2.8.0! Použijte prosím raději funkci esc_url_raw(). in /data/web/virtuals/90096/virtual/www/domains/catt.cz/wp-includes/functions.php on line 4861

Deprecated: Funkce sanitize_url není podporována už od verze 2.8.0! Použijte prosím raději funkci esc_url_raw(). in /data/web/virtuals/90096/virtual/www/domains/catt.cz/wp-includes/functions.php on line 4861

Etický kodex

Označení "Trenér ČATT" musí zůstat synonymem cti, služeb a čestného jednání. 

Trenér musí v co nejvyšší míře splňovat podmínky bezúhonnosti, věrnosti tenisovému sportu a velkého smyslu pro odpovědnost ve vztahu ke studentům, zaměstnavateli anebo zaměstnancům, k výrobcům a zákazníkům a také k ostatním trenérům. Ve shodě s těmito cíly a ideály ČATT vyžaduje od svých členů přísné dodržování následujících etických pravidel:

Člen ČATT

 

 • a) podporuje kladné aspekty sportu a tenisu a dodržuje nejvyšší standardy chování a jednání a příznivý obraz tenisu a trenérů tenisu
 • b) vystupuje způsobem, který není v rozporu se zásadami přijatými ČATT a nepoškozuje dobrou pověst ČATT nebo některého z jejích členů
 • c) řádně plní své závazky
 • d) nevyužívá jakýkoliv vztah vyplývající z činnosti trenéra na úkor nejlepšího zájmu svých studentů k osobním, obchodním, nebo politickým zájmům
 • nevstupuje do pracovněprávního nebo obdobného vztahu ani nepřijímá žádnou výkonnou funkci jiným než čestným a etickým způsobem
 • f) jedná čestně tak aby jeho kvalifikace nemohla být zkreslena
 • g) je otevřený k názorům ostatních a soustavně se dále vzdělává
 • h) zná a řídí se pravidly tenisu, řády a předpisy, a vede studenty k tomu i své studenty
 • i) přijímá a respektuje roli funkcionářů zajišťujících, aby soutěž proběhla v duchu fair-play a podle platných pravidel

Člen ČATT

 

 • a) jedná se všemi studenty vždy čestně, slušně a s respektem bez ohledu na jejich původ, pohlaví, barvu pleti, věk, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické názory, sociálně-ekonomické postavení, sportovní činnost, sportovní potenciál a obdobné podmínky
 • b) podporuje své studenty s řádnou péčí, s ohledem na jejich potřeby. Konzultuje se studenty rozhodnutí které se jich týkají
 • c) povzbuzuje a podporuje nezávislost a odpovědnost za vlastní chování, jednání, rozhodnutí a výkony nezletilých studentů
 • d) respektuje soukromí studentů, zejména po vzájemné poradě s nimi určuje která informace je důvěrná
 • e) vytváří mezi studenty přátelskou atmosféru vzájemného respektu bez ohledu na jejich herní úroveň
 • f) je si vědom rozsahu osobních vztahů mezi trenérem a studentem, které při jejich spolupráci vznikají a předchází situacím, které by si nezúčastněná osoba mohla vyložit jiným způsobem; vyhýbá se zejména takovým situacím, které by mohly být hodnoceny jako sexuální obtěžování
 • g) aktivně odrazuje studenty od užívání stimulujících prostředků, alkoholu a tabáku anebo nelegálních látek

Člen ČATT

 

 • a) respektuje skutečnost, že jeho cíl nemusí být vždy shodný s cíli studenta. Snaha uspět musí být s ohledem na růst a vývoj studenta podložena reálnými cíli. Pro každého studenta stanovuje cíle které jsou dosažitelné a motivující
 • b) rozpoznává individuální rozdíly mezi studenty a vždy má na mysli jejich nejlepší dlouhodobé zájmy
 • c) odpovídá za stanovení vhodných tréninkových nároků a zátěže vzhledem k věku, herním zkušenostem, schopnostem a tělesné a psychické připravenosti studentů
 • d) vždy užívá vhodný způsob výuky, který bude studentům dlouhodobě přinášet prospěch, a vyhýbá se takovému, který by mohl být škodlivý
 • e) plně spolupracuje s dalšími odborníky (například sportovními lékaři, fyzioterapeuty apod.)
 • f) uznává právo studenta poradit se s jiným trenérem

Člen ČATT

 

 • a) hraje pravidelně nebo dává hodiny v jiném tenisovém klubu nebo obdobném sportovním zařízení po předchozím informování zde působících stálých trenérů
 • b) respektuje ostatní trenéry a vždy jedná zdvořile a v dobré víře
 • c) v případě zájmu o trénink studenta se ujistí, že předchozí vztah studenta a jiného trenéra byl ukončen studentem nebo jeho zástupcem